Du er her

IA for alle

Fra 2019 blir alle virksom­heter en del av IA-avtalen, og får dermed tilgang til virke­middel­pakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 19.12.2018 09:54

Denne teksten er skrevet av Knut Arild Vold, Infotjenester:

 

Den nye avtalen skal gjelde for fire år, altså fra 2019 til 2022.

Infotjenesters jurist og trygderetts­rådgiver Atle Torp sier den største endringen er at alle virksom­heter nå blir en del av IA-samarbeidet.

- Med den nye avtalen er det slutt på at virksom­hetene skriver en særskilt avtale med et arbeidslivs­senter for å delta i samarbeidet. Det betyr så vidt vi kan forstå at enhver virksomhet fra 2019 kan henvende seg til et arbeidslivs­senter og be om hjelp. Til nå har rundt 30 prosent av virksom­hetene i privat sektor deltatt i IA-samarbeidet, og det betyr at mange flere nå vil få tilgang til den virke­middel­pakken som ligger i IA-avtalen, sier Torp.

To nye målsettinger

En annen endring i IA-avtalen er at selve målsetningene er skiftet ut.

- I den nye avtalen er det satt to hovedmål for IA-avtalen. Det første er å redusere syke­fraværet med 10 prosent i løpet av den kommende 4-årsperioden. Det er et svært ambisiøst mål, med tanke på at syke­fraværet har vært redusert med rundt 13 prosent på de 17 årene vi har hatt IA-avtale til nå. Det andre målet er at frafallet fra arbeids­livet skal reduseres. Det handler om å øke fokus på å få de langtids­sykmeldte tilbake i jobb, sier Torp.

Dette innebærer at målene om å forlenge yrkes­aktiviteten etter fylte 50 år og målet om å øke syssel­settingen av personer med nedsatt funksjons­evne fra den forrige IA-avtalen er tatt bort.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen mål­rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Frivillig med 8 egenmeldingsdager

At alle virksom­heter nå er en del av IA-samarbeidet, innebærer at ordningen med 8 egen­meldings­dager ved syke­fravær blir frivillig.

- Her sier man at ønsker at de som i dag har IA-avtale skal fortsette med den utvidede egen­meldings­retten de har, men at det blir opp til virksom­hetene om de ønsker utvidet egen­meldings­rett eller ikke. Det betyr at alle som ikke har utvidet egen­meldings­rett i dag kan avtale en ordning tilsvarende det IA-bedriftene har hatt til nå. Dette kan man riktignok gjøre også etter dagens regelverk, men det vil jo nå i større grad oppfordres til det, sier Torp.

Videre sier partene at virksom­hetene skal få en lovfestet plikt til å drøfte en utvidet egen­meldings­ordning med tillits­valgte.

Freder sykepengeordningen

Et punkt særlig arbeids­taker­organisasjonene er opptatt av, er at syke­penge­ordningen gjennom denne avtalen er fredet ut avtale­perioden.

- Det som står i avtalen er at regjeringen ikke vil foreslå endringer i sykelønns­ordningen i denne avtale­perioden, verken for arbeids­givere eller arbeids­takere, med mindre partene blir enige om det. Det bety etter alt å dømme at syke­penge­ordningen blir stående som i dag minst ut 2022. Så har man lagt inn en setning som sier at dette ikke forhindrer at partene kan diskutere problem­stillinger knyttet til sykelønn, noe som visstnok var et stort fremskritt, sier Torp.

Virkemidler

Her er virkemidlene i den nye IA-avtalen:

 • Ny arbeids­miljø­satsning

  • Det skal bevilges 70 millioner kroner i 2019, deretter 50 millioner kroner årlig til en ny arbeids­miljø­satsning rettet mot begge hoved­målene i den nye IA-avtalen. Ordningen skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og verktøy for virksom­hetene, og det skal i løpet av 2019 blant annet opprettes en ny portal for å formidle kunnskap og kompetanse til bransjer/sektorer og virksomheter.

 • Opplæring i arbeids­miljø­arbeid

  • Arbeids­giver- og arbeids­taker­organisasjonene vil bidra til bedre og kunnskaps­basert opplæring i arbeids­miljø­arbeid.

 • En koordinert arbeidslivstjeneste

  • For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-avtalens mål og innsats­områder på den enkelte arbeids­plass, kan virksom­heter inngå samarbeid med NAV Arbeidslivs­senter.

 • HelseIArbeid

  • Virkemiddelet HelseIArbeid består av en satsing på helse­fremmende og fore­byggende kunnskaps­formidling på arbeids­plassen, med rask tilgang på individ­rettet tverr­faglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeids­deltakelse.

 • Kompetansetiltak

  • Det skal igangsettes et forsøk med utvidet bruk av kompetanse­tiltak i regi av myndighetene. Målgruppen er langtids­sykmeldte arbeids­takere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeids­giver og som har behov for kompetanse­tiltak for å kunne kvalifiseres til annet arbeid og stå i arbeid

 • Sykefraværsoppfølging

  • Som støtte til legers sykmeldings­arbeid skal det utarbeides en ny kurs­modul om sykmeldings­arbeid i SKIL – Senter for kvalitet i legekontor. Partene og myndig­hetene vil ha oppmerk­somhet rundt den lovfestede sykefraværs­oppfølgingen og følge med på ny kunnskap og informasjon på området.

 • Bedre data og kunnskaps­grunnlag

  • Det kan videre være behov for å utvikle et bedre data- og statistikk­grunnlag på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokus­områder, herunder syke­fravær og egen­meldings­bruk, frafall, arbeidsmiljø mv.

 • Bransjeprogrammer

  • Det etableres bransje­programmer i bransjer og sektorer hvor IA-partene er enige om å sette inn spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene for IA-avtalen.

Kilde: Nå gjelder IA-avtalen alle virksomheter, https://www.infotjenester.no/artikler/naa-gjelder-ia-avtalen-alle-virksomheter/


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på