Du er her

Leverte til feil adresse – pristilbud avvist

Kofa har avvist en klage om anskaffelser av renholds­tjenester i Drammen kommune.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 03.01.2019 09:18

Kofa – Klagenemnda for offentlige anskaffelse – har nylig avgjort enda en sak rundt anskaffelser av renholds­tjenester.

Avgjørelse

«Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem»

Klagen ble derfor avvist som uhensikts­messig for behandling i klagenemnda.

Sammendrag

Drammen kommune gjennomførte en åpen anbuds­konkurranse for anskaffelse av renholds­tjenester i/ved Drammens­hallen. De mottok 12 tilbud i konkurransen, herunder fra selskapet Rent Norge AS (klager).

Klager leverte imidlertid tilbudet til en annen adresse enn den som var oppgitt i konkurranse­grunnlaget.

Klager anførte å ha levert sitt tilbud til Drammen Eiendom KF den 10. november 2017 kl. 14.40. Tilbudet skulle imidlertid vært levert til Drammen kommune v/Dokumentsenteret. Tilbudet ble videre­sendt internt, men kom ikke fram til mottaker innen tilbuds­fristen, som var 13. november 2017.

Klagers tilbud ble på denne bakgrunn avvist fra konkurransen.

Kilde: 2017/188 Drammen kommune, https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2017-188

 


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


Faktaboks

Ser vi bort fra selve klagesaken, er to andre forhold også av interesse:

Drammen kommune la 0 prosent vekt på renholds­kvalitet

I punkt 5 i konkurranse­grunnlaget var det angitt at «[t]ildeling skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen».

Lang saksbehandling hos Kofa

Saken er behandlet som en såkalt rådgivende sak hos Kofa. Behandlings­tiden har vært over ett år, idet klagen ble registrert hos Kofa 5/12-2017 og avsluttet 11/12-2018.

Som kjent er det slik at når en sak innklages til Kofa, medfører det at selskapet som vant anbudet i første omgang – og deres ansatte – må leve i uvisshet om de får beholde kontrakten – innttil Kofa fatter beslutning i saken.