Du er her

NAF: Arbeidstid må være betalt!

Norsk Arbeidsmands­forbund tordner over en dom som stad­fester at arbeids­givere ikke plikter å gi lønn for den tiden en renholder for­flytter seg mellom kunder.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 11.09.2019 11:01

Arbeidsrettens sak 3/2019.
Arbeidsrettens sak 3/2019.

Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF) skriver på sine nettsider at de med sjokk og vantro har mottatt en dom fra Arbeids­retten som stad­fester at arbeids­givere ikke har plikt til å lønne for den tiden det tar en renholder å forflytte seg mellom de forskjellige kundene der de skal utføre sitt arbeid. Det inne­bærer i praksis at en renholder kan være på jobb i 9 timer pr. dag, men kun ha krav på lønn for 5 av dem.

Det innebærer at en full stilling ikke lenger gir full lønn! At dette skal være mulig i Norge 2019 er nesten ikke til å forstå. Dette vil sette arbeids­takers rettig­heter flere tiår tilbake i denne bransjen, mener NAF.

NAF raser mot avgjørelsen

NAF mener at det er NHO, som var LOs motpart i Arbeids­rettens sak, som må stilles til ansvar. Forbundet skriver videre blant annet at:

«At NHO står sammen med oss i kampen mot sosial dumping og arbeidslivs­kriminalitet, er etter dette ikke lenger troverdig.»

«Arbeids­rettens dom har medført betydelig oppstandelse blant våre medlemmer og tillits­valgte, og den oppfattes med rette som svært urett­ferdig. Norsk Arbeids­mands­forbund vil derfor bruke tiden godt frem mot neste hoved­oppgjør for å endre tariffavtalen på dette punktet.»

«I mellomtiden vil forbundet vurdere hensikten med pågående samarbeids­prosjekter med NHO Service og Handel. Vårt krav er at det ikke skal herske noen tvil om at tiden man benytter for å forflytte seg mellom arbeids­steder er å regne for arbeidstid, og skal lønnes på lik linje med annet arbeid.»

NHO: En korrekt fortolkning

NHO på sin side mener at Arbeids­retten har foretatt en korrekt fortolkning av tariff­avtalens bestemmelser.

– Retten har etter alminnelig metode kommet til at det ikke var avtalt betaling for tid som går med til reise eller ren ventetid mellom arbeids­oppdrag for ulike kunder. Dommen er også - i tråd med det Høyesterett har sagt om samme spørsmål - tydelig på at lovens regler om arbeidstid og tariff­avtalens regler om beregning av lønn er to separate regel­sett, som hver for seg må forstås i den sammenheng de inngår, skriver Margrethe Meder, avdelings­direktør for NHOs advokat­tjenester, i en e-post til Arbeids­manden.

Kilder:

I Norge skal arbeidstiden være betalt!
https://arbeidsmandsforbundet.no/i-norge-skal-arbeidstiden-vaere-betalt/

– Oppsikts­vekkende at NHO mener at arbeidstid ikke skal lønnes, raser Arbeidsmands­forbundet
https://frifagbevegelse.no/arbeidsmanden/-oppsiktsvekkende-at-nho-mener-at-arbeidstid-ikke-skal-lonnes-raser-arbeidsmandsforbundet-6.158.648017.528e614625


Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


 

Faktaboks

Saken gjelder: Renholds­overenskomsten § 4 nr. 3 om rett til lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder for samme bedrift.

Det er Norsk Arbeids­mands­forbund (NAF) som gjennom LO har ført saken mot NHO Service og Handel.

I følge LO-organet FriFagbevegelse springer saken ut av lønns­tvister ved renholds­bedriftene Elite Service Partner AS, Mint Renhold AS og Kraft Drift AS.

Tvistene ved Elite og Mint skal ha blitt løst ved uten­rettslige forlik. Tvisten om lønns­kravet ved Kraft Drift AS er til behandling i Eidsivating lagmannsrett, men ble stanset i påvente av Arbeids­rettens avgjørelse.