Du er her

Sintef-forskere gir råd om å følge opp sykefravær

Sintef har i halvannet år forsket på oppfølging av sykefravær i Trondheim kommune. Anbefalingene deres kan senke sykefraværet i hele landet.
Av Trond Erik Hillestad
Publisert 01.04.2014 09:00

Faksimile fra Sintefs nye rapport om oppfølging av sykefravær.

Trondheim kommune ville fremskaffe ny lokal og generell viten om oppfølging av sykmeldte, etter endringene i ny IA-avtale fra 1. juli 2011. Sintef startet forskningsprosjektet før sommeren 2012 og har fulgt kommunen i over ett og et halvt år. Det er de to kjente forskerne Solveig Osborg Ose og Rune Slettebak som står bak den nye rapporten.

Trondheim kommune har et relativt høyt sykefravær (10-11 %) sammenlignet med andre storbyer i Norge. Samtidig har kommunen ca. 200-220 tilfeller pr. år av nye uføre. Sintef har kommet fram til at det er  stort forbedringspotensial i sykefraværsarbeidet og har nå kommet med en rekke anbefalinger.


Opplæring av ledere

God opplæring vil gi ledere bedre evne til forebyggingsarbeid. Ledere sitter på mye erfaring og kunnskap om forebyggingsmuligheter, men mange synes det er vanskelig å få satt denne kunnskapen i system.

Det bør derfor opprettes et tilbud om hjelp til å komme bedre i gang med forebyggingsarbeidet fremfor oppfølgingsarbeid. Oppfølging er viktig, men bedre kunnskap om forebygging kan hindre at folk i det hele tatt blir sykemeldt.

Forskning har vist at kvaliteten på ledere har mye å si for sykefraværet. Sintef anbefaler derfor å ha gode rutiner for å identifisere ledere som ikke fungerer på en god måte. Gi dem lederstøtte slik at de kan fungere bedre, eller veiledning ut av lederrollen.


Oppfølging av sykmeldte

Det har vært mye negativt rundt oppfølgingsregimet i IA-avtalen. Men det er bevist at god og tidlig oppfølging er viktig. Sintef anbefaler at man kan ha ulik oppfølging av ulike grupper:

  • Ansatte med fravær grunnet alvorlig sykdom bør ikke utsettes for samme oppfølgingsregime som ansatte med mindre alvorlige helseutfordringer.
  • Personaltjenesten bør utarbeide en klar og enkel rutine for håndtering av hyppig korttidsfravær som ledere skal følge. Slik vil lederen ha argument for å innkalle personen. Om nødvendig bør personaltjenesten involveres.
  • Ansatte med gjentakende langtidsfravær der årsaken typisk varierer fra gang til gang bør tas tak i. I tilfeller der ansatt som oftest blir friskmeldt rett før dialogmøtene bør dialogmøte 2 fremskyndes, og en bør finne en løsning. Nav og legen bør være til stede sammen med lederen. Dersom det er relevant bør også personaltjenesten eller bedriftshelsetjenesten være til stede.


Forebygging av psykiske lidelser

Sintef-forsker Solveig Osborg Ose har ledet arbeidet med den nye rapporten.

Det bør finnes en intern tjeneste som jobber med sykefravær knyttet til lettere psykiske lidelser. For å komme tidlig inn, helst før folk blir sykmeldt, bør dette være en lavterskel mestringstjeneste som kan ta tak i ulike livsmestringsproblemer før dette utvikler seg.

Det er naturlig å legge en slik tjeneste til bedriftshelsetjenesten (BHT). De har allerede hjelpetjenester for folk som utsettes for mobbing. Å ha en lavterskel mestringstjeneste i BHT er naturlig i en så stor organisasjon. I en BHT finnes kompetansen i stor grad fra før.

I mindre bedrifter kan en intern tjeneste være vanskelig å opprette. Her kan det være nok med en samtale med noen fornuftige mennesker som har trening og kompetanse til å få folk til å endre tankebaner og til å finne frem til en struktur i livet som er helsefremmende.

Les mer: Forskningens forslag til lavere sykefravær

Last ned Sintefs rapport som PDF

__________________________________________________________________

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

__________________________________________________________________

"