Ferie
Ferie

10 tips rundt ferie­avvikling

Selv om det bare er tidlig vår, er det på tide å begynne å tenke på årets sommer­ferie­avvikling. Her er 10 punkter en arbeids­giver bør huske på.

Publisert

Avtal ferie­avviklingen på et tidlig tidspunkt. (Ill.foto fra badestrand: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å sørge for at driften går effektivt også gjennom sommer­månedene, er det viktig å plan­legge ferie­avviklingen tidlig.

Kurs­leverandøren Info­tjenester har opp­summert 10 hoved­punkter en arbeids­giver må kjenne til når ferien skal plan­legges:

1. Arbeidsgiver bestemmer når ferien skal avvikles

Ferieloven er tydelig på at det er arbeids­giver som har siste ordet i fast­settingen av tids­punktet for ferie. Det betyr at arbeids­giver kan pålegge ansatte å ta ut ferie på et bestemt tidspunkt, selv om de ikke har søkt om det. Unntaket er den ekstra uken til seniorene, se punkt 2.

2. Seniorene bestemmer over ekstraferien

Arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år rett til en uke ekstra ferie. I mot­setning til den ferien som alle arbeids­takere har, er det den ansatte selv som bestemmer tiden for denne ekstra ferie­uken. Det kan imidlertid inngås avtale om at ekstra­ferien ikke skal tas ut på bestemte tider av året, for eksempel i bedriftens høysesong.

3. Ferieplanen må drøftes med arbeids­takerne

Arbeidsgiver skal drøfte tids­punktet for ferien med den enkelte arbeids­taker eller med tillits­valgte. Det vanligste er at arbeids­takerne blir bedt om å gi sine ferie­ønsker innen en viss frist. Selv om arbeids­giver er pålagt å drøfte tidspunktet for avvikling av ferie, innebærer det ikke at arbeids­giveren må ta hensyn til ønsker som kommer frem.

4. Ferien skal varsles i god tid

Ferieloven slår fast at arbeids­taker kan kreve å få under­retning om ferie­fastset­tingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at i tilfeller der drifts­messige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder, så er det mulig.

5. Tre uker i hoved­ferie­perioden

Ferieloven slår fast at arbeids­taker kan kreve å få ta ut 3 uker ferie i hoved­ferie­perioden fra 1. juni til 30. september. Når i denne perioden ferien skal avvikles, det bestemmer arbeids­giver. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som blir ansatt i virksom­heten etter 15. august det aktuelle ferieåret.

6. Gradert sykmeldte har ferie som vanlig

Arbeidsgiver kan pålegge arbeids­takere med gradert sykmelding å avvikle ferie på vanlig måte. Det betyr at arbeids­takerne blir behandlet som om de var friske etter ferie­loven. Den ansatte kan ikke bare ta ferie­dager på de dagene de skulle vært på jobb.

7. Nyansatte kan ikke kreve dobbelt ferie

Nyansatte må selv dokumentere at de ikke har brukt opp ferien hos tidligere arbeids­giver, for å kunne kreve ferie i sin nye jobb. Arbeids­takere som begynner i jobben senest 30. september har rett på full ferie, mens arbeids­takere som begynner i jobben 1. oktober eller senere bare har krav på én ukes ferie pluss eventuelt avtale­festet ferie.

8. Kan ikke pålegges ferie uten penger

Arbeidstakere som ikke har tjent opp ferie­penger nok til å dekke lønns­bort­fallet i ferien, kan ikke pålegges å ta mer ferie enn ferie­pengene dekker. Det innebærer at arbeids­takere som ikke har tjent opp ferie­penger i det hele tatt, kan motsette seg å ta ut ferie. Her skal ferie­penger fra både nåværende og tidligere arbeids­giver medregnes.

9. Arbeidsgiveren kan ikke kjøpe ut ferien

Arbeidsgiver har ikke anledning til å stryke den lovfestede ferien, og betale ut lønn for ferie­dagene. I 2014 ble også mulig­heten til å betale ut ferie som ikke var avviklet på grunn av sykdom eller foreldre­permisjon fjernet. Den tariffestede ferien kan betales ut, med mindre annet følger av tariff­avtale ol.

10. Kan overføre to uker

Arbeidsgiver og arbeids­taker kan skriftlig inngå avtale om over­føring av inntil to uker av den lovfestede ferien til neste år. I tillegg kan eventuelle avtale­festede ferie­dager overføres til neste ferieår, dersom dette ikke er begrenset gjennom avtaler. For arbeids­takere med 5 uker ferie og 5-dagersuke, betyr det at man kan avtale å overføre inntil 14 feriedager til neste år.

Kilde: 10 ting du må vite om ferieplanlegging